Trang chủ » Đời sống
31/07/2021 19:35

X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ả̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼.̼T̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼8 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

 

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼.̼
̼”̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼è̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼6 ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼
̼”̼B̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼P̼.̼ ̼ở̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼è̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼
6 ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼(̼1̼6 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼,̼ ̼Đ̼.̼V̼.̼K̼.̼ ̼(̼21 t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼N̼.̼V̼.̼K̼ ̼(̼1̼8 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼ ̼(̼1̼7 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼-̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼
̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM